Mustela.pl

REGULAMIN

Regulamin akcji Darmowe Próbki Stelatopia.pl

obowiązuje od 1/09/2017 do 31/12/2017 lub wyczerpania puli próbek.

Organizatorem akcji jest
LABORATOIRES EXPANSCIENCE POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 67/78,00-871 Warszawa

W Akcji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnicy”) i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.Pracownicy Organizatora nie mogą brać udziału w Akcji.

Zasady Akcji

 1. Akcja rozpoczyna się 1 września 2017 i trwa do odwołania
 2. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik musi:
  a) zarejestrować się na stronie www.stelatopia.pl
  b) Zaakceptować niniejszy regulamin
  c) Podać niezbędne do wysyłki pakietu próbkowego dane osobowe i adresowe
  d) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, celem realizacji Akcji
 3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje jeden zestaw próbkowy w czasie trwania Akcji.
 4. Każdy zestaw próbek zawiera: Stelatopia Krem myjący 10 ml+ Stelatopia Olejek mleczny do kąpieli 10 ml + Stelatopia Krem emolient 10 ml.
 5. Organizator nie ponosi kosztu rejestracji uczestnika tj. kosztu dostępu uczestnika do sieci Internet
 6. Organizator zastrzega sobie czas 4 tygodni na wysłanie pakietu próbek od momentu rejestracji uczestnika zgodnie z ust. 2 powyżej.
 7. Organizator podejmie tylko 1 próbę dostarczenia próbek na wskazany w zgłoszeniu adres. Koszt wysyłki próbek do uczestnika ponosi Organizator .
 8. Organizator informuje uczestników, że ewentualne błędy występujące w danych, powstałe w wyniku nieprawidłowego wpisu danych przez Uczestnika mogą skutkować niemożliwością dostarczenia próbek.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Organizator poinformuje o wprowadzanych zmianach na stronie, o której mowa w pkt 2a, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy uczestnik Akcji nie wyraża zgody na wprowadzane zmiany, powinien poinformować Organizatora o rezygnacji z dalszego udziału w Akcji poprzez wysłanie stosownej informacji na adres kontakt@expanscience.com . Brak przekazania przez uczestnika powyższej informacji Organizatorowi przed dniem wejścia zmian Regulaminu w życie zostanie uznany za akceptację wprowadzanych zmian.
 10. Próbki dostarczane w akcji przeznaczone są wyłącznie do osobistego użytku uczestnika. Próbki są przekazywane za darmo i nie podlegają odsprzedaży osobom trzecim.

 

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest LABORATOIRES EXPANSCIENCE POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 67/78,00-871 Warszawa.
2. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, ale ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji.
3. Uczestnik Akcji ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
4. Dane osobowe, podane w formularze rejestracyjnym, są zbierane i zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania próbek do zarejestrowanych uczestników, lub jeśli Uczestnik wyrazi zgodę, również do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
5. W przypadku złożenia reklamacji, dane osobowe podane przez osobę zgłaszającą zostaną wykorzystane w celu jej rozpatrzenia.

Reklamacje

1. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo składania reklamacji w czasie trwania Akcji lub po jej zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Akcji.
2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres kontakt@expanscience.com.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn reklamacji wraz z oczekiwanym sposobem jej rozpatrzenia.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14  dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres podany w reklamacji.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.stelatopia.pl, oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.